เจดีย์งดงามเมืองโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยา

เจดีย์งดงามเมืองโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยาถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มรสอาหารตะวันออก แต่กรุงศรีอยุธยามีทัศนียภาพอันงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อคนไทยเมืองนี้เป็นหัวใจทางจิตวิญญาณของประเทศชาติและเป็นที่ตั้งของสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของราชอาณาจักร ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงในกรุงศรีอยุธยาสามารถมองเห็นได้ในวัดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสิ่งปลูกสร้างทั่วทั้งประเทศในขณะที่วัฒนธรรมและประเพณีการทูตของเมืองยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นการใช้เวลาในกรุงศรีอยุธยาทำให้ผู้เข้าชมสามารถเชื่อมต่อกับอดีตได้อย่างแท้จริงและมีความเข้าใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น