หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระเทพฯ”

หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อีกทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีความยากลำบากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอมา

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการ พนักงาน ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี โดยนำอาหารแห้ง อาหารหวานคาว มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นจำนวนมาก

นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร เป็นประธานทำความสะอาดพระพุทธรูปในระเบียงคดและพระศรีศากยมุนี ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในกิจกรรมรณรงค์การดูเเลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายนของทุกปี โดยปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์บำรุงกิจกรรมที่เกี่ยว เนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.2562 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน