“บิ๊กฉัตร” เผยผลประเมิน สสส.ปี’60 คะแนนพุ่ง

“บิ๊กฉัตร” เผยผลประเมิน สสส.ปี’60 คะแนนพุ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 4 ว่า คณะกรรมการประเมินผลที่มี ศ.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็นประธาน ได้รายงานการประเมินผลการดำเนินของ สสส.ประจำปีงประมาณ 2560 ว่า คะแนนการดำเนินงานรวมขององค์กรสูงขึ้นกว่าปี 2559 ทุกด้าน

โดยมีค่าคะแนนรวม 4.64 จากเต็ม 5 คะแนน เทียบกับผลประเมินองค์กรตามกรอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประจำปี 2559 พบได้คะแนนสูงลำดับที่ 6 จาก 15 องค์กรมหาชนตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ขณะที่การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 9.29 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ 8.78 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมากถึงร้อยละ 91.62 ผลประเมินที่ได้สะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสขององค์กร และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ประยุกต์เทคโนโลยีมากำกับดูแลงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า มีการรายงานการดำเนินงานของแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรเป็นฐานรองรับงานสุขภาวะ เสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารและพนักงาน สร้างนวัตกรรมองค์กรสุขภาวะ เช่น การบริหารร่างกายก่อนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการทำงาน เน้นการดำเนินงานในกลุ่มองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส่งผลให้มีต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กร ปัจจุบันได้ดำเนินงานสุขภาวะองค์กรประมาณ 10,000 องค์กร และเน้นสร้างองค์กรสุขภาวะภาคีเครือข่ายใหม่อีก 1,000 องค์กร รวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย การศึกษาความคุ้มค่าในการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ เพื่อใช้ในการขยายผลต่อยอดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth